Sikkerhedsbestemmelser for kajakroning

 

 • 1 Formål og gyldighed

1.1. Formål:

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at fremme sikker kajakroning i Ebeltoft Ro- og Kajakklub (ERKK).

1.2. Gyldighed:

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser og gælder for al roning i klubregi både for klubbens medlemmer og for deres gæster.

Roning i klubregi omfatter al roning som er dækket af et eller flere af følgende punkter:

 • Roning som led i klubbens arrangementer, herunder kurser, fællesroninger, klubture mm.
 • Roning i klubbens kajakker.
 • Roning med isætning/optagning ved klubbens flydebroer.

1.3. Revision:

Klubbens bestyrelse har ansvaret for at revidere disse sikkerhedsbestemmelser efter behov.

 • 2 Definition af rovand

2.1. Klubbens daglige rovand:

Klubbens daglige rovand er Ebeltoft Vig i en afstand af indtil 200 m fra bredden eller fra lavvandet område, hvor man kan bunde. Det daglige rovand er begrænset af Sletterhage Fyr mod nord og af ”vindmøllemolen” før færgehavnen mod syd.

2.2. Andre farvande:

Klubbens andre farvande er alle kystnære områder, søer og åer i en afstand af indtil 200 m fra bredden.

2.3. Åbent vand:

Vand ud over 200 m fra bredden herunder havet er at betragte som åbent vand.

 • 3 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

3.1. Generelle bestemmelser:

Uanset færdighedsniveau gælder det:

 • at al roning sker på eget ansvar.
 • at den enkelte roer er ansvarlig for, at egne færdigheder og medbragt udstyr er tilstrækkeligt til turen.
 • at roeren skal registrere alle ture i Rokort før start.

3.2. Roning uden for dagligt rovand:

Ved roning i andre farvande end det daglige rovand skal roeren medbringe det for turen nødvendige sikkerhedsmæssige udstyr. Det kan fx være:

 • Spraydeck, pumpe eller øse, pagajflyder, mobiltelefon, kompas og kort over området.

Ved roning på åbent vand gælder desuden:

 • Der skal medbringes øvrigt nødvendigt sikkerhedsudstyr, der afspejler farvand, vejr, trafikforhold og afstand til land.
 • Det er ikke tilladt at ro alene, medmindre roeren har IPP3 eller højere.

3.3. Brug af svømmevest:

Der skal altid medbringes CE-godkendt svømmevest. Vesten skal bæres af:

 • Børn og unge under 15 år hele året.
 • Ikke frigivne roere hele året.
 • Alle roere i perioden fra 1. oktober til og med 30. april.

3.4. Beklædning:

Roere skal altid være påklædt i forhold til vandets temperatur. Robeklædningen skal gøre det muligt og forsvarligt at lave selvredninger og makkerredninger.

 • 4 Særlige bestemmelser for sikkerhed ved roning

4.1. Roning under instruktion:

Instruktørens anvisninger skal følges.

4.2. Roning i vinterhalvåret:

Vinterroning defineres som roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april. Bestyrelsen kan dog udvide sommerroningen, hvis vandtemperaturen er over 10 grader.

Vinterroning er kun for frigivne roere.

Vinterroere bør have roet regelmæssigt i den forudgående sommersæson og bør være iført beklædning svarende til vandets temperatur, hvilket vil sige våddragt eller tørdragt. Selvredning og makkerredning bør trænes regelmæssigt iført vinterbeklædningen, så roeren kender sin reaktion i koldt vand.

Ved vinterroning skal der medbringes sikkerhedsudstyr svarende til forholdene.

Klubben fraråder, at medlemmerne ror alene i vinterperioden, medmindre man er meget erfaren roer (f.eks. IPP3 eller derover). Hvis roeren alligevel vælger at ro alene, bør denne ro kystnært og medbringe udstyr til selvredning.

4.3. Roning i mørke:

Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 meter væk.

4.4. Roning i områder med erhvervstrafik:

Sejlrender og havnebassiner må passeres med forsigtighed.

4.5. Roning med gæster:

Ved gæster forstås alle roere uanset færdighedsniveau, der ikke er medlem af ERKK, samt medlemmer af ERKK, som ikke er frigivet i pågældende kajaktype.

Klubbens aktive og frigivne medlemmer kan i sommersæsonen og i roligt vejr invitere én gæst (ad gangen) med på 1-2 introduktionsture efter at have sikret sig at vedkommende kan svømme. Vedkommende medlem påtager sig det fulde ansvar for både klubbens ejendom og gæstens ro-aktivitet.

4.6. Roning med børn og unge:

Roere under 15 år skal altid ro sammen med forælder/værge eller uddannet instruktør.

Børn og unge skal være i stand til at svømme mindst 350 m.

4.7. Roning med personer med handicap eller sygdomme:

Personer, der har en sygdom eller et handicap, der kan påvirke evnen til at færdes sikkert i kajak, skal orientere bestyrelsen om situationen.

 • 5 Færdighedskrav og rettigheder

5.1. Færdighedskrav:

For at kunne deltage i klubbens roaktiviteter, skal man være betalende (aktivt) medlem af ERKK.

Krav for at blive frigivet:

 • Skal kunne svømme 600 m.
 • Skal være fyldt 15 år ved sæsonstart.
 • IPP 2 Tur/Kap eller Hav, eller tilsvarende færdigheder.

5.2. Havkajak:

Roning i klubbens havkajakker forudsætter, at roeren har IPP2 Hav eller tilsvarende.

5.3. Turkajak:

Roning i klubbens turkajakker forudsætter, at roeren har IPP2 Tur eller tilsvarende.

5.4. Vedligeholdelse af færdigheder:

Alle roere har pligt til løbende at vedligeholde deres sikkerhedsmæssige færdigheder. Derfor anbefales det, at man vedligeholder sine svømmefærdigheder samt jævnligt træner i at udføre makkerredninger og selvredninger.

5.5. Inddragelse af rotilladelse:

Bestyrelsen kan til enhver tid inddrage et medlems rotilladelse, hvis det skønnes, at medlemmet har udvist grov uagtsom adfærd eller har overtrådt sikkerhedsbestemmelserne. Ved mindre grove overtrædelser kan bestyrelsen vælge at give en advarsel.

 • 6 Fravigelse af sikkerhedsbestemmelserne

6.1. Roning under instruktion:

Ved roning under instruktion kan instruktøren fravige sikkerhedsbestemmelserne, når det skønnes at være nødvendigt for undervisningen. Dette forudsætter, at instruktøren er uddannet DKF Instruktør 2 eller højere.

6.2. Roning ved DKF kajakstævne:

Ved DKF kajakstævner må der roes efter stævnearrangørens anvisninger.

 

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. oktober 2020.