Sikkerhedsbestemmelser for robåde

 1. Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser for roere (gælder for alle typer af robåde)
  1. Helårs ro-reglement
  2. Vinter ro-reglement

 

 Ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser for roere.

    

 1. Klubbens daglige ro-vand.
 2. Alle andre farvande end det daglige ro-vand, bortset fra åbent vand.

her er  DffR langtursreglement grundlaget suppleret af klubbens eget reglement for roning i andre farvand end det daglige ro-vand

 1. Åbent vand, defineret ved at roeren er uden for svømmeafstand fra land (ca. 300 meter fra områder hvor man kan bunde.)

 

Ad 1. Klubbens daglige ro-vand.

Klubbens ”daglige rovand” er Ebeltoft Vig  i en afstand af indtil 200 m fra bredden eller fra lavvandet område, hvor man kan bunde. Det daglige rovand er begrænset af Sletterhage Fyr mod nord og af ”vindmøllemolen” (før færgehavnen) mod syd stadigvæk forudsat at du ror langs kysten. Det er således tilladt at følge kanten af Ahl Hage omkring ”vraget” og videre langs kysten ud til ”vindmøllemolen”. I magsvejr og kun i sommerhalvåret kan  roere ro ”Vigen rundt” og passerer det åbne farvand, fra 2. grønne bøje (sandhagen) til Bogens Hoved, visa versa.

Klubbens sikkerhedsbestemmelser dækker ro-aktivitet i klubbens daglige rovand.

 

Ad 2. Klubbens andre farvande.

Klubbens ”andre farvande” er alle sejlbare danske kystnære områder samt søer og åer i en afstand af indtil 200 m fra bredden.

Ved roning i ”andre farvande” skal roeren ud over de normale sikkerhedsbestemmelser medbringe  pumpe eller øse, kompas og/eller mobiltelefon, kort over området og roeren skal til enhver tid have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af havnemole, skrænter eller klipper.

 

Ad  3. Klubbens åbent vand

Vand ud over 200 meter fra bredden, herunder havet er ”åbent vand”, hvor ro-aktivitet ikke er dækket af klubbens sikkerhedsbestemmelser. Ro-aktivitet på åbent vand kan kun ske efter en til lejligheden indgået skriftlig og underskrevet særaftale med rochefen eller formanden og skal blandt andet tage højde for at der skal medbringes pumpe eller øse, kompas og/eller mobiltelefon, kort over området og roeren skal til enhver tid have en plan for at komme i land efter kæntring, hvis landgang er umulig på grund af havnemole, skrænter eller klipper, Samtidig skal roeren have noteret turen i Rokort med forventet hjemkomst - og/eller kontakttider med en pårørende.

 

 

2.a Helårs sikkerhedsbestemmelser.

 

Klubbens helårs sikkerhedsbestemmelser dækker som udgangspunkt sommersæsonen, men skal samtidig betragtes som et minimumskrav for roning i vintersæsonen, hvortil så kommer de specielle krav og sikkerhedsbestemmelser der gør sig gældende for vintersæsonen (se senere).

 

 1. Alle aktive medlemmer har pligt til at kende og efterleve klubbens ro-reglement og sikkerhedsbestemmelser og underskriver som en del af indmeldelsesproceduren, at de har modtaget, læst og forstået disse.

 

 1. Kravene for at blive frigivet til at ro uden instruktør er som følger:
  • Skal kunne svømme 300 m i svømmehallen eller i havet.
  • Alle skal før de frigives have gennemgået instruktion/kursus med en af klubbens rotrænere godkendt af bestyrelsen.
  • Herunder fået sikkerhed i at skifte plads i båden,
  • Kan i tilfælde af kæntring altid bjærge sig selv i land
  • Har dokumenteret kendskab til lovgivning og lokale forskrifter omkring færdsel på vandet over for en af klubbens rotræner
  • Skal være fyldt 12 år ved sæsonstart 1. april (se dog også: Retningslinier for ”Børn- og junior medlemskaber”)
  • Rettighederne til fri-roning gælder klubbens sommersæson , det kræver herudover ”vintergodkendelse” at ro i vinterhalvåret (se ”vinter ro-reglement”).

 

 

 1. CE-certificerede redningsveste /svømmeveste skal altid medbringes

 

 1. Sommersæsonen for roning er fra 1/4 til 31/10. Bestyrelsen kan vælge at udvide sommersæsonen i det tilfælde at vandet er min. 10 grader varmt.

 

 1. Enhver rotur skal altid have en godkendt kortturstyrmand herefter kaldet K1-styrmand med i båden.

 

Styrmandens opgaver og ansvar

Af klubbens reglement fremgår, at der altid skal være en uddannet K1 styrmand ( med mindst en Kortturstyrmands uddannelse)med i båden.  Denne styrmand skal sørge for at båden og dens mandskab får en god tur og kommer sikkert hjem.

 

Styrmanden skal sikre, at turen registres i Rokort og forinden afgøres retning og længde ud fra de aktuelle vejrforhold. Efter turen registreres hjemkomst og evt. rettes km hvis turen er afkortet

 

Styrmanden skal sikre at der er de fornødne veste, øser og andet redningsudstyr med. OBS på ”sikkerhedsposen” som skal medbringes.

 

Styrmanden skal tage ansvar for bådens søsætning og igen for at den kommer sikkert op efter turen. Herunder at der ikke sker påsejlinger på broen ved start og slut .

Styrmanden skal sikre at båden spules fri for snavs og tørres efter turen og inden den rulles ind på plads.

Styrmanden skal sikre, at vognes løftes op på de faste hjul, når den er rullet på plads, samtidig kan der med fordel anbringes en fender mellem bådene fx en hynde.

 

 1. Enhver rotur skal inden afgang registreres i ro-protokollen (Rokort.dk) med starttid og mål for turen. Ved hjemkomst skal turen straks opdateres med ankomsttid og km. Hvis turen er af længere varighed (mere end 3 timer) noteres samtidig forventet tidspunkt for hjemkomst i klubben.

 

 1. Ture må afkortes i forhold til forhåndsregistreret mål og varighed – men aldrig forlænges eller ændres (retning) undervejs af hensyn til eventuel eftersøgning.

 

 1. Det frarådes at gå ud i høj sø, medmindre roeren har tilstrækkelig erfaring, således at roning kan ske uden risiko for kæntring med fare for liv og båd. Af sammen grund må der kun roes når det er lyst. Det vil normalt sige en time før solopgang og en time efter solnedgang.

 

 1. Den frigivne roer har selv ansvaret for at vedligeholde egne sikkerhedsmæssige færdigheder.

 

 1. Medlemmer, der har eller får en sygdom, som kan medføre lammelser eller bevidsthedstab, skal straks orientere klubbens bestyrelse herom og følge de henstillinger denne måtte vælge at iværksætte.

 

 

2.b Særlige sikkerhedsbestemmelser

 

Afledt af DffR´s krav om stillingtagen til sikkerhedsspørgsmål i særlige situationer præciseres følgende forhold:

 

Under instruktion

Instruktørens og/eller de af instruktøren udpegede hjælpeinstruktørers ordrer skal følges.

 

I vinterhalvåret

Se reglement for vinterroning afsnit 2.c.

 

I mørke

Der må ikke roes i mørke uden særlig tilladelse fra rochefen eller formanden.

 

I områder med væsentlig erhvervstrafik

Passage ved Trafikhavnens og Skudehavnens indsejling, skal foretages med særlig agtpågivenhed for trafik af større både. Pas på jer selv, de større både kan typisk ikke se os for molerne.

 

Med aktive medlemmer, der endnu ikke er frigivet

Kan i roligt vejr ro sammen med en af klubbens erfarne roere/hjælpeinstruktører efter tilladelse fra rochefen. I vinter sæsonen er alle former for roaktivitet forbeholdt aktive og frigivne medlemmer.

 

 

Med personer (gæster og aktive medlemmer) med handicap eller sygdomme, som kan påvirke evnen til at færdes sikkert i robåd

Kun efter aftale med rochefen.

 

Med gæster

Klubbens aktive og frigivne medlemmer kan i sommersæsonen og i roligt vejr invitere én gæst (af gangen) med på 1-2 introduktionsture efter at have sikret sig at vedkommende kan svømme. Vedkommende medlem påtager sig det fulde ansvar for både klubbens ejendom og gæstens ro-aktivitet

 

2.c Vinter sikkerhedsbestemmelser

 1. Rochefen tildeler, efter individuel vurdering, tilladelse til vinterroning. Medlemmer, der ønsker at ro vinterroning, skal selv rette henvendelse herom. Alle aktive medlemmer over 14 år, der har roet mere end hhv. 200km de sidste 12 måneder kan ansøge om vintertilladelse. Rettigheden til vinterroning administreres af Rokort.dk. Har man én gang fået denne rettighed bevilget videreføres den automatisk fra år til år, så længe at roeren har roet hhv. 200 km  indenfor de sidste 12 måneder.
 2. Reglerne for vinterroning gælder uanset om der anvendes privat båd eller klubbåd, så længe at der roes med udgangspunkt i et medlemskab af Ebeltoft Ro- og Kajakklub.
 3. Vinterroning dækker perioden 1. november til 1. april, dog kan bestyrelsen fra år til år vælge at udvide perioden for sommerroning når vandet er over 10 grader varmt.
 4. Der må som hovedregel kun roes når roeren / roerne føler sig sikre på at roning kan ske uden risiko for kæntring.
 5. Der skal som minimum altid bæres svømmevest. Klubben råder over redningsveste som kan anvendes.
 6. Der må kun skiftes plads i båden hvor det skønnes forsvarligt og du kan bunde.
 7. Roning skal altid foregå så tæt ved land som muligt. Det vil sige, at du skal kunne bunde indenfor 50 meter hvis du kæntrer. Det er dog tilladt at krydse havneindsejlingerne og at ro i inderhavnen.
 8. Vinterroning er begrænset af Nato-havnen mod nord og af Vindmøllemolen (før færgehavnen) mod syd – stadigvæk forudsat at du ror langs kysten / lavvandet område. Det er således tilladt at følge kanten af sandhagen ved Ahl Hage via kost 1 og kost 2 og videre omkring vraget og videre ud til Vindmøllemolen. Bemærk: følg altid sandhagen således at du kan se og navigere efter bunden - så du må IKKE ro helt ud omkring kost 2.
 9. Der må KUN roes i dagtimerne – hvilket betyder fra solopgang og til solnedgang.
 10. Det anbefales at roeren er iført våddragt eller lignende beskyttelse mod kulden.