Vedtægter for Ebeltoft Ro- & Kajakklub

                                                                                    

 • 1 Foreningens navn

Ebeltoft Ro- & Kajakklub (ERKK)

Hjemsted: Syddjurs Kommune

Stiftet: 25. april 1990

Foreningens stander: Blå dobbelt bølge med gul åre på hvid bund

 

 • 2 Foreningens formål

Er at vedligeholde og styrke interessen for Ro- og Kajaksporten under de bedst mulige forhold.

 

 • 3 Medlemskab af andre foreninger

ERKK er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF), og er undergivet disses love, vedtægter og bestemmelser.

 

 • 4 Medlemmer

Aktive:

Junior roere: 12-24 år (under 25 år ved sæsonstart).

Senior roere: fra fyldte 25 år ved sæsonstart.

Klubbens børn: børn af klubbens aktive medlemmer (under 15 år ved sæsonstart).

Medlemskab som ”Klubbens børn” giver adgang til alle klubbens sportslige aktiviteter, men altid og kun ifølge med forældre – og underlagt forældrenes personlige ansvar. “Klubbens børn” oprettes med login til Memberlink men uden nøglebrik.

For børn af klubbens aktive medlemmer, som er fyldt 12 men ikke 15 år ved sæsonstart, er det valgfrit, om man ønsker medlemskab som Klubbens Børn eller Junior roer.

 

Passive:

Som Passivt medlem optages kun tidligere aktive medlemmer, eller aktive medlemmers ægtefælle/samlever.

Klubben tilbyder 2 former for passivt medlemskab kaldet ”Passiv Social” og ”Passiv Sport”:

”Passiv Social” giver adgang til klubbens fester og øvrige sociale arrangementer, men giver ikke adgang til at deltage i klubbens sportsorienterede aktiviteter så som roning, fitness og svømning. ”Passiv Social” udstyres med login til Memberlink.

”Passiv Sport” har samme muligheder som ”Passiv Social”, og kan derudover deltage i klubbens sports-orienterede aktiviteter – på nær roning – og vil derfor også have nøglebrik.

Optagelse: Bestyrelsen kan i enkelttilfælde modsætte sig, at optagelse finder sted.

 

 • 5 Kontingent
 • Fastsættes for 1 år af gangen på ordinær generalforsamling.

 

 • Kontingent grupper:
  1. Junior roere
  2. Senior roere
  3. Klubbens børn
  4. Passiv social
  5. Passiv sport

 

 • Kontingent terminer:

Kontingent betales 1 gang årligt ved sæsonstart/indmeldelse.

 

 • 6 Eksklusion

Såfremt kontingent ikke er indbetalt inden en måned efter sidste rettidige indbetalings­dag, er medlemmet udelukket fra at deltage i klubbens aktiviteter.

I øvrigt kan bestyrelsen enstemmigt ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Vedkommende medlem skal inden afgørelsen træffes, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på næste ordinære generalforsamling. Spørgsmålet om eksklusion, skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver vedtagelse af 2/3 af de afgivne stemmer blandt de fremmødte medlemmer.

 

 • 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes inden årsskiftet, indkaldes med mindst 1 måneds varsel ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

Den endelige dagsorden med alle bilag fremsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Passive har taleret, men ikke stemmeret.

 

 • 8 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte flg. punkter.

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 • Behandling af indkomne forslag.
 • Fastsættelse af kontingent (jfr. § 5)
 • Forelæggelse af budgetforslag (hovedposter)
 • Valg af bestyrelse (jfr. § 13) og 2 suppleanter
 • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant (jfr. § 14)
 • Valg af udvalg
 • Eventuelt

 

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 2 måneder efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne/de emner, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne i § 7.

 

 • 10 Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal jfr. dog § 6, 16 og 17. Dog skal afstemning og valg foregå skriftligt på begæring fra 1 stemmeberettiget medlem, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i et referat. Referatet underskrives af dirigenten.

 

 • 11 Bestyrelsens sammensætning og pligter

Klubbens bestyrelse består af 8 medlemmer med nedennævnte funktionsområder. Klubbens daglige ledelse forestås af et af bestyrelsen nedsat forretningsudvalg på 3 medlemmer, der repræsenterer klubben i alle forhold.

Afstemning på bestyrelsesmøder sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

Formanden er klubbens repræsentant og født medlem af forretningsudvalget. Formanden påser, at love, vedtægter og bestemmelser overholdes og indkalder til bestyrelsesmøde mindst 4 gange pr. år.

Næstformanden er stedfortræder for formanden.

Kassereren fører klubbens regnskab, sørger for opkrævning af kontingent, betaling af regninger og udlæg samt ansøger om kommunale tilskud.

Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Rochefen er født formand for roudvalget. Rochefen er ansvarlig for roernes instruktion samt for at der uddannes roinstruktører og styrmænd.

Kajakchefen er født formand for kajakudvalget. Kajakchefen er ansvarlig for kajakroernes instruktion samt for at der uddannes kajakinstruktører.

Materielforvalteren er født formand for materiel- og husudvalg. Udvalget fører tilsyn med klubbens huse, inventar, område og lejrudstyr.

Ved istandsættelse af ovennævnte bistås udvalget af klubbens medlemmer. Udvalget underretter bestyrelsen om behov for større reparationer og sørger for, at de bliver udført.

Ungdomsrepræsentanten varetager ungdomsafdelingens interesser.

 

 • 12 Tegningsret og hæftelse:

Foreningen tegnes af forretningsudvalget, som består af formand, næstformand og kasserer.

Klubben hæfter kun med sin formue, og bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens eventuelle gæld eller øvrige forpligtelser.

Bestyrelsen kan give fuldmagt til en person, oftest kassereren, som derved kan handle på vegne af foreningen i forhold, der har med den almindelige økonomiske drift at gøre. Derved kan én person varetage opgaverne alene.

 

 • 13 Valg af bestyrelse

På lige år vælges:

Formand, næstformand, materielforvalter, rochef, ungdomsrepræsentant, 2 suppleanter.

På ulige år vælges:

Formand, kasserer, sekretær, kajakchef, ungdoms­repræsentant, 2 suppleanter.

Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperiodens løb, konstituerer bestyrelsen sig med en suppleant. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder på eller umiddelbart før en ordinær generalforsamling, erstattes vedkommende ved nyvalg.

Hvis en bestyrelsespost er blevet besat med en suppleant i løbet af året, så er denne post uanset ovenstående på valg til førstkommende ordinære generalforsamling.

I bestyrelsen skal sidde mindst 7 myndige medlemmer.

 

 • 14 Regnskab

Klubbens regnskabsår er 1/10 – 30/9.

Driftsregnskab, status, forsynet med påtegning af revisor, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

 

 • 15 Revision

Der vælges 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen, dog således, at en er på valg hvert år. Revisionen er kritisk.

Revisoren skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning.

 

 • 16 Vedtægtsændring

Ændringer til disse vedtægter kan ske på enhver ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

 

 • 17 Klubbens opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Vedtagelse følger samme regler som for vedtægtsændringer.

I tilfælde af opløsning realiseres klubbens ejendele.

Eventuelle midler hensættes på spærret konto til brug for kræfter i Syddjurs Kommune der senere vil arbejde for en genetablering af klubben.

 

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. april 1990

og ændret ved ordinær generalforsamling den 16. november 1992,

samt bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 22. januar 1993.

(Dirigent: Henning Kovsted)

 

Ændret på ordinær generalforsamling november 1996

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 5. april 1997.

(Dirigent: Finn Vangsøe)

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 31. oktober 1998

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 1999.

(Dirigent: Finn Vangsøe og Irene Rønnow)

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 26. oktober 2013

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2013.

(Dirigent: Mogens Fischer)

 

Justeret efter ordinær generalforsamling oktober 2015,

efter bortfald af kontingentgruppe ”Ungdom” (20-25 år).

(Dirigent Else Kovsted)

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 27. oktober 2018,

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2018.

(Dirigent Peter Rasmussen)

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 26. oktober 2019,

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 25. november 2019.

(Dirigent Aksel Jeppesen)

 

 Ændret på ordinær generalforsamling den 24. oktober 2020,

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 23. november 2020.

(Dirigent Aksel Jeppesen)

 

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. oktober 2021, (Dirigent Mads Petersen)

og bekræftet på ekstraordinær generalforsamling den 29. november 2021.

(Dirigent Henrik Søgaard Laursen)